خرید جرثقیل دستی

ادامه مطلب
جرثقیل دستی<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-672fa616d7c8a'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='3806'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (1)</span>

جرثقیل دستی
5 (1)

جرثقیل دستی  جرثقیل دستی که معادل لاتین (انگلیسی) آن چین بلاک می‌باشد دارای بدنه‌ی کوچک‌تری نسبت‌به مدل‌های دیگر ...
×