خرید بشکه بر

ادامه مطلب
بشکه بر<div class="yasr-vv-stars-title-container"><div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b024861b4be58'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='3312'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (2)</span></div>

بشکه بر
5 (2)

بشکه گیر دارای تجهیزاتی همچون چرخ برای بارگیری بشکه و لبه گیر می‌باشد که بسیار راحت به دستگاه لیفتراک وصل می‌گردد و با توجه به توان بشکه‌بر بین 1 تا 12 بشکه را می‌توان حرکت و جابجا نمایند.

×